WF (500ML)

Men vi sinh đường ruột.
Thành phần:
Chế phẩm vi sinh WF là sản phẩm được tích hợp
100% enzyme của vi sinh vật. Bao gồm 3 chuẩn
vi sinh: Bacillus thuringiensis………1.0 x 10^8 cfu/ml
Nitrobacter sp…………………………1.0 x 10^8 cfu/ml
Lactobacillus sporogenes……………1.0 x 10^8 cfu/ml

Category: