TV-100gr

THÀNH PHẦN:
Số lượng nguyên khuẩn
Bacillus subtilis………..1.0 x 10^8 cfu/g
Bacillus mycoidess……1.0 x 10^8 cfu/g
Streptomyces sp………1.0 x 10^8 cfu/g

Category: