TV – 100gr

XỬ LÝ NƯỚC, KHÍ ĐỘC, BÙN ĐÁY AO

Số lượng nguyên khuẩn:
Bacillus stearothermophilus…..1.0 x 10^8 cfu/g
Lactobacillus helveticus………..1.0 x 10^8 cfu/g
Pseudomonas stuzeri…………..1.0 x 10^8 cfu/g

Category: