men vi sinh đường ruột EF

1 THÀNH PHẦN:
Số lượng nguyên khuẩn:
Bacillus pantothenticus…….1.0 x 10^8 cfu/g
Enterobacter………………….1.0 x 10^8 cfu/g
Lactobacillus lactis…………..1.0 x 10^8 cfu/g

Category: