KHOÁNG VI LƯỢNG MINE SHRIMP

Thành phần:
Cu……………….4000mg
Mn………………..120mg
Zn ………………3000mg
Fe ……………. …..92mg
Mo……………….1.44mg
Si, N, C, SO3 ,…

Category: