CHẾ PHẨM VI SINH GW

THÀNH PHẦN:
Số lượng nguyên khuẩn
Bacillus subtilis……………….1.0 x 10^8 cfu/g
Lactobacillus acidophilus…..1.0 x 10^8 cfu/g
Pseudomonas syringae…….1.0 x 10^8 cfu/g

Category: